Aktualności Dodano: 25 stycznia 2019

Nowa biblioteka, czyli rewitalizacja Leszna

Data rozpoczęcia: 2019-01-25
Data zakonczenia:

Leszno od 2 lat jest uczestnikiem ministerialnego programu Modelowa Rewitalizacja Miast w ramach którego realizuje projekt-strategię „Nowe ToryCentrum Leszna po kolei”.

Główną przyczyną budowy nowego obiektu jest stwierdzony deficyt przestrzeni służących organizacji wydarzeń społeczno-kulturalnych, w związku z czym projekt ma przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, przede wszystkim w centrum Leszna. Udział w kulturze jest bowiem tym dorobkiem cywilizacyjnym, z którego osoby zagrożone wykluczeniem społecznym rezygnują w pierwszej kolejności, nie zdając sobie sprawy z wpływu tej decyzji na pogłębianie procesu społecznego wykluczenia.

W  centrum obszaru kryzysowego przy Pl. Metziga 25 znajduje się piękny, zabytkowy budynek, który po rozbudowie i adaptacji do nowych funkcji służyć może społeczności lokalnej i ponadlokalnej wypełniając deficyt przestrzeni na działania społeczno-kulturalne. Projekt obejmuje kompleksową modernizację i rozbudowę istniejącego budynku wraz z bezpośrednim otoczeniem, tak aby wytworzona infrastruktura stanowiła oparcie dla szerokiego spektrum działań nakierowanych na mieszkańców centrum Leszna i okolic. Wyniekiem tego będzie stworzenie wysokiej jakości infrastruktury niezbędnej dla funkcjonowania nowoczesnej biblioteki prowadzącej działania na rzecz społeczności lokalnej (daleko wykraczające poza wypożyczenia książek) jak: warsztaty, zajęcia integracyjne, inkubator podmiotów ekonomii społecznej czy miejsce spotkań.

Dokonane analizy wykazały, że optymalnym rozwiązaniem jest wykorzystanie potencjału podmiotu funkcjonującego już w lokalnej społeczności, w tym wypadku MBP w Lesznie. Konieczne było jednak wyposażenie MBP w infrastrukturę umożliwiającą realizację nowych zadań, do tego położoną w sercu Miasta. Dlatego też rozbudowa zabytkowego budynku przy Pl. Metziga 25 dokonana w oparciu o nowoczesny projekt budowlany i przy wykorzystaniu funduszy unijnych stanowi kompleksowy i efektywny ekonomicznie oraz atrakcyjny dla społeczności lokalnej model tworzenia infrastruktury niezbędnej dla realizacji skutecznego procesu rewitalizacji społecznej.
 
Projekt skierowany był do bibliotek miejskich, wyłącznie dla obszarów rewitalizacji na terenie miast Wielkopolski. W związku z tym tylko taka koncepcja budowy nowego gmachu umożliwiała otrzymanie dofinansowania. W innym wypadku dofinansowanie trafiłoby do innego miasta. Tym bardziej cieszymy się, że projekt ten, a za nim środki, trafiły do Miasta Leszna.