Regulamin MBP

Regulamin

korzystania z Miejskiej Biblioteki Publicznej

im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie

 

I. Informacje ogólne .

1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie, zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U.

Nr 85, poz.539 z póź. zm.) służąc rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych Biblioteki jest ogólnie dostępne i odbywa

się według zasad określonych w niniejszym regulaminie.

3. Biblioteka zapewnia dostęp do zbiorów bibliotecznych i informacji w formie materiałów

i dokumentów graficznych, dźwiękowych, wizualnych, audiowizualnych i elektronicznych.

4. Do korzystania ze zbiorów bibliotecznych (wypożyczania) uprawnieni są po okazaniu karty bibliotecznej lub dokumentu potwierdzającego tożsamość czytelnicy Biblioteki, którzy dokonali uprzedniego zapisu w Bibliotece.

5. Dane osobowe gromadzone i przechowywane przez Bibliotekę wykorzystywane

są wyłącznie w sprawach związanych z wypożyczaniem i egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz do celów statystycznych. Cel i sposób gromadzenia danych jest zgodny z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.)

 

II. Zasady rejestracji czytelników i warunki korzystania z biblioteki .

§ 1.

1. W celu uzyskania karty bibliotecznej należy okazać aktualny dowód osobisty lub paszport

i wypełnić kartę zapisu oraz zobowiązać się do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.

Za niepełnoletniego czytelnika Biblioteki odpowiadają i podpisują kartę zapisu rodzice

lub opiekunowie prawni. Podstawą zapisu niepełnoletniego czytelnika jest dowód osobisty

lub paszport jednego z rodziców lub opiekuna prawnego oraz legitymacja szkolna niepełnoletniego. Osoby, które ukończyły 13 lat mogą zapisać się do Biblioteki samodzielnie, po okazaniu legitymacji szkolnej. Przy zapisie czytelnik zobowiązany jest do okazania dokumentu stwierdzającego jego miejsce stałego pobytu lub do podpisania oświadczenia

o miejscu zamieszkania.

2. Po zapoznaniu się z Regulaminem czytelnik otrzyma kartę biblioteczną, którą jest zobowiązany legitymować się każdorazowo przy wypożyczaniu i zwrocie książek. Czytelnicy posiadający ważną kartę biblioteczną mogą korzystać ze wszystkich placówek Biblioteki. Koszt karty bibliotecznej wynosi 2 zł (słownie: dwa złote).

W przypadku zagubienia karty przez czytelnika, koszt duplikatu wynosi 3 zł (słownie: trzy złote).

Czytelnik jest odpowiedzialny za wszystkie wypożyczenia dokonane przy użyciu jego karty

i jest zobowiązany do jej ochrony przed zagubieniem lub zniszczeniem. Zagubienie lub zniszczenie karty należy niezwłocznie zgłosić w Bibliotece.

Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o każdorazowej zmianie adresu zamieszkania oraz innych danych zawartych w karcie zapisu.

§ 2.

Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne z wyjątkiem usług bibliograficznych, reprograficznych oraz wypożyczeń międzybibliotecznych. Biblioteka pobiera opłatę za wykonanie usług w celu pokrycia faktycznie poniesionych kosztów. Odpłatność za usługi określona jest w cennikach zatwierdzonych przez Dyrektora Biblioteki. Opłatę dotyczącą wykonania usługi w przedmiocie wypożyczeń międzybibliotecznych pobiera się przy zamówieniu, na co czytelnik otrzymuje pokwitowanie.

§ 3.

Od czytelników zamieszkałych poza Lesznem i powiatem leszczyńskim Biblioteka ma prawo pobierania kaucji w kwocie 10 zł (słownie: dziesięć złotych) za jednostkę (tytuł, vol., egz.) zbiorów.

Dla członków Polskiego Związku Niewidomych stosuje się 50% zniżkę.

Na pozostawioną kwotę czytelnik otrzymuje pokwitowanie.

Kaucja zostaje zwrócona przy jednoczesnym zwrocie zbiorów oraz pokwitowania. Jeżeli wypożyczone materiały nie zostaną zwrócone w ciągu 6 miesięcy po terminie ich zwrotu – kaucja przepada.

§ 4.

Biblioteka prowadzi komputerową rejestrację czytelników i wypożyczeń.

§ 5.

Materiały znajdujące się w magazynie będą dostarczane następnego dnia po złożeniu zamówienia u dyżurującego bibliotekarza.

§ 6.

W czytelniach ze zbiorów można korzystać tylko na miejscu za pośrednictwem bibliotekarza. Osoba korzystająca z czytelni zgłasza się u dyżurującego bibliotekarza, by okazać kartę biblioteczną lub dokument potwierdzający tożsamość – w celu odnotowania obecności.

W filiach zbiory czytelni udostępniane są na miejscu. W wyjątkowych sytuacjach możliwe

jest wypożyczenie materiałów bibliotecznych do domu, na dni i godziny, w których filie

są nieczynne.

 

III. Porządek ogólny.

§ 7.

Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w Bibliotece zasad kultury osobistej, respektowania praw innych użytkowników oraz szanowania ich potrzeb i prywatności.

Nie może w żaden sposób zakłócać panującego w Bibliotece porządku. Osoba, która stale

nie stosuje się do tych zasad, zostanie całkowicie pozbawiona możliwości korzystania

z Biblioteki.

§ 8.

W Bibliotece obowiązuje cisza i zakaz używania telefonów komórkowych. Palenie tytoniu

i spożywanie posiłków jest niedozwolone.

 

 

§ 9.

W Bibliotece Głównej garderobę wierzchnią (płaszcze, kurtki, itp.) oraz parasole, teczki, duże torby, plecaki, itp. należy oddać w szatni, gdzie otrzymuje się znaczek jako dowód złożenia rzeczy. Szatnia jest obowiązkowa i bezpłatna.

Wydanie oddanej garderoby oraz innych pozostawionych w szatni rzeczy następuje po zwrocie otrzymanego znaczka.

W przypadku zagubienia znaczka, wydanie pozostawionych, wyżej wymienionych rzeczy, następuje na podstawie okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość i wypełnienia oświadczenia.

Za zagubiony znaczek czytelnik zobowiązany jest uiścić opłatę odpowiadającą jego aktualnej wartości jego wykonania.

Czytelnicy, którzy nie chcą pozostawiać rzeczy osobistych w szatni, mogą skorzystać z szafek zamykanych na klucz. W przypadku zagubienia klucza czytelnik zobowiązany jest

do zapłacenia kwoty pokrywającej koszt wymiany zamka.

§ 10.

W filiach bibliotecznych i Wypożyczalni dla dzieci i młodzieży garderobę wierzchnią (płaszcze, kurtki, itp.) oraz parasole, teczki, duże torby, plecaki, itp. należy zostawiać w wyznaczonym miejscu.

§ 11.

Czytelnik wnoszący własne książki lub inne materiały biblioteczne spoza zbiorów Biblioteki obowiązany jest zgłosić ten fakt dyżurującemu bibliotekarzowi.

§ 12.

W razie przekroczenia przez czytelnika przepisów niniejszego Regulaminu Dyrektor Biblioteki może ograniczyć prawa czytelnika lub całkowicie pozbawić go możliwości korzystania

z Biblioteki.

 

VI. Odpowiedzialność za wypożyczone dzieła.

§ 13.

Czytelnicy obowiązani są troskliwie obchodzić się z materiałami, które zostały im udostępnione, szanować zbiory biblioteczne, dbać o mienie społeczne.

§ 14.

Zauważone uszkodzenia czytelnik powinien natychmiast po otrzymaniu książki, płyty, itp.

wskazać bibliotekarzowi, w przeciwnym razie ponosi za nie odpowiedzialność.

§ 15.

W razie uszkodzenia lub zagubienia wypożyczonego materiału czytelnik jest zobowiązany odkupić identyczne wydanie lub pokryć oszacowane przez Bibliotekę koszty naprawy. Jeżeli publikacja jest niedostępna, Biblioteka wyznacza ekwiwalent pieniężny, który może równać

się 10-krotnej aktualnej wartości pozycji.

W zamian za publikację zagubioną lub zniszczoną Czytelnik może dostarczyć inną

nie mniejszej wartości przydatną dla Biblioteki. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia

lub uszkodzenia Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

W przypadku odmowy uiszczenia należności za wypożyczone a uszkodzone materiały Biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 

V.Korzystanie z wypożyczalni dla dorosłych, Wypożyczalni dla dzieci

i młodzieży oraz filii bibliotecznych.

§ 16.

Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów tradycyjnych i elektronicznych oraz wydawnictw informacyjnych.

§ 17.

Czytelnicy mieszkający w Lesznie i na terenie powiatu leszczyńskiego mogą wypożyczyć

10woluminów w każdej placówce Biblioteki, a pozostali czytelnicy 5woluminów.

§ 18.

Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 14 dni.

Zgłaszając wybrane książki bibliotekarzowi, czytelnik ma prawo sprawdzić, czy bibliotekarz zarejestrował wypożyczenie w sposób prawidłowy.

§ 19.

Biblioteka może prolongować termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma

na nią zapotrzebowania innych czytelników.

§ 20.

Czytelnik ma możliwość zamówienia książki aktualnie wypożyczonej. Może to uczynić podczas wizyty w Bibliotece, telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Od momentu, kiedy książka znajdzie się na koncie czytelnika jako zarezerwowana, ma on obowiązek odebrać ją w ciągu jednego tygodnia.

Jeżeli czytelnik jest powiadamiany pisemnie o zarezerwowaniu dla niego książki, ponosi

koszt wysłania zawiadomienia według obowiązujących aktualnie opłat pocztowych.

§ 21.

Czytelnik zalegający ze zwrotem materiałów bibliotecznych w jednej z placówek Biblioteki

nie może korzystać ze zbiorów w pozostałych placówkach, aż do czasu uregulowania swoich zobowiązań.

§ 22.

Za przetrzymanie książek ponad termin określony w § 18 będą pobierane opłaty
w kwocie 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) od woluminu za każdy rozpoczynający

się miesiąc po terminie zwrotu oraz opłaty za każde wysłane pocztą jedno upomnienie

w wysokości 3 zł (słownie: trzy złote), a za wysyłkę upomnienia karnego według obowiązujących aktualnie opłat pocztowych.

§ 23.

Jeżeli czytelnik mimo otrzymanych upomnień odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

Koszty postępowania egzekucyjnego ponosi czytelnik, a Dyrektor Biblioteki może pozbawić czytelnika prawa korzystania ze zbiorów.

 

 

 

 

 

 

VI. Korzystanie z wypożyczalni zbiorów audiowizualnych.

§ 24.

Ustala się następujące zasady korzystania ze zbiorów:

  • audiobooki, płyty analogowe, książki mówione i materiały na kasetach magnetofonowych, nagrania muzyczne - jednorazowo można wypożyczyć

5 jednostek (tytułów) na okres 14 dni,

  • filmy DVD – jednorazowo można wypożyczyć 5tytułów na okres 3 dni.

Czytelnicy zamieszkali poza Lesznem i terenem powiatu leszczyńskiego mogą wypożyczyć

5 jednostek (tytułów) i są zobowiązani do pozostawienia kaucji w kwocie 10 zł (słownie: dziesięć złotych) za każdą jednostkę. Kaucja zostaje zwrócona przy jednoczesnym zwrocie zbiorów oraz pokwitowania. Jeżeli wypożyczone materiały nie zostaną zwrócone

w ciągu 6 miesięcy po terminie ich zwrotu – kaucja przepada.

§ 25.

Za przetrzymanie zbiorów ponad określony termin w § 24 będą pobierane opłaty w kwocie 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) od jednostki (tytułu) za każdy rozpoczynający się miesiąc po terminie zwrotu oraz opłaty za każde wysłane pocztą jedno upomnienie w wysokości

3 zł (słownie: trzy złote), a za wysyłkę upomnienia karnego według obowiązujących aktualnie opłat pocztowych.

 

VII. Korzystanie z połączenia internetowego.

§ 26.

Z połączenia internetowego mogą korzystać wszyscy odwiedzający Bibliotekę.

Korzystanie z Internetu oraz wydruki są płatne. Odpłatność za usługi określona jest

w cennikach zatwierdzonych przez Dyrektora Biblioteki.

Na czas trwania umowy dotacji w programie „Akademia Orange dla bibliotek” korzystanie

z Internetu jest bezpłatne.

§ 27.

Czas korzystania z połączenia internetowego wynosi maksymalnie 2 godziny, jeżeli jednak

nie ma innych osób chętnych do korzystania z połączenia, może ono trwać dłużej.

§ 28.

Osoby chcące skorzystać ze stanowisk internetowych zgłaszają się u dyżurującego bibliotekarza. Bibliotekarz ma obowiązek, po okazaniu przez czytelnika dokumentu potwierdzającego tożsamość, wpisać do zeszytu jego imię i nazwisko, adres i czas korzystania. Czytelnik potwierdza wpis własnoręcznym podpisem.

§ 29.

Przy stanowisku komputerowym mogą znajdować się tylko dwie osoby.

§ 30.

Używanie własnych nośników informacji jest zabronione.

§ 31.

Zakazuje się czytelnikom wychodzenia poza przeglądarkę internetową oraz edytor tekstowy.

 

 

§ 32.

Biblioteka nie odpowiada za dane pozostawione na dysku twardym komputera

oraz za ochronę danych osobowych pozostawionych przez użytkowników.

§ 33.

Korzystający zobowiązany jest do poszanowania sprzętu komputerowego i zgłaszania bibliotekarzowi wszystkich nieprawidłowości w działaniu.

§ 34.

Za uszkodzenie sprzętu komputerowego, odpowiada osoba korzystająca, za osoby niepełnoletnie odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni, którzy są zobowiązani

do zapłacenia odszkodowania w wysokości zależnej od stopnia uszkodzenia. W przypadku stwierdzonego przez Bibliotekę trwałego zniszczenia odszkodowanie może wynosić 100% aktualnej wartości sprzętu.

§ 35.

O zakończeniu pracy w Internecie czytelnik jest zobowiązany zawiadomić dyżurującego bibliotekarza.

§ 36.

W razie przekroczenia przez czytelnika powyższych przepisów regulaminu Dyrektor Biblioteki może ograniczyć prawa korzystania z Internetu lub całkowicie pozbawić go możliwości korzystania z Biblioteki.

 

VIII. Korzystanie z czytelni naukowej.

§ 37.

1. W Czytelni naukowej korzystać można z księgozbioru czytelni, wypożyczalni, czasopism, książek zamawianych w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych, komputerowych baz danych oraz wydawnictw multimedialnych na płytach CD, DVD i Internetu.

Materiały biblioteczne i książki z księgozbioru czytelni, księgozbioru regionalnego

i informacyjnego oraz sprowadzone z innych bibliotek udostępniane są na miejscu.

W wyjątkowych sytuacjach czytelnia umożliwia wypożyczenie do domu materiałów bibliotecznych na dni i na godziny, w których Biblioteka jest nieczynna.

Z tej możliwości może korzystać czytelnik, który posiada ważną kartę biblioteczną, wypełni

i podpisze rewers zobowiązujący go do zwrotu materiałów w wyznaczonym dniu i godzinie.

§ 38.

Ze zbiorów czytelni korzysta się za pośrednictwem bibliotekarza.

Osoba korzystająca zgłasza się u dyżurującego bibliotekarza, by okazać kartę biblioteczną lub inny dokument potwierdzający tożsamość – w celu odnotowania obecności – oraz złożyć czytelny podpis w rejestrze odwiedzin. Wpis ten jest jednocześnie zobowiązaniem do przestrzegania regulaminu czytelni.

Zamówienia na książki i inne materiały oraz przyniesione ze sobą książki czytelnik zgłasza

u dyżurującego bibliotekarza. Wybrane książki (do 5 woluminów) czytelnik podaje bibliotekarzowi w celu dokonania ewidencji wypożyczeń.

Czytelnik ma prawo korzystać z własnego sprzętu (komputer, magnetofon, itp.), ale musi się to odbywać za zgodą i wiedzą dyżurnego bibliotekarza, w określonych warunkach i wyznaczonym miejscu.

Po wykorzystaniu użytkownik zwraca materiały dyżurnemu bibliotekarzowi.

§ 39.

Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o zbiorach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych, itp.

Czytelnicy mogą uzyskać pomoc przy tworzeniu zestawień bibliograficznych potrzebnych

do referatów, prelekcji, konkursów, prac maturalnych z wyjątkiem prac magisterskich, licencjackich i naukowych.

§ 40.

Czytelnik może zgłosić u dyżurującego bibliotekarza chęć skorzystania ze stanowiska komputerowego w czytelni w celu przeglądnięcia wydawnictw multimedialnych, skorzystania

z sieci Internet lub sporządzenia bibliografii.

Korzystanie z komputera jednorazowo nie może przekroczyć 2 godzin. Stanowisko komputerowe w czytelni przydziela zgodnie z harmonogramem dyżurujący w niej bibliotekarz.

Kopiowanie, używanie własnych nośników informacji jest niedozwolone.

§ 41.

Czytelnik może wykonać na miejscu w Bibliotece kserokopie materiałów ze zbiorów,

w granicach dopuszczonych przez prawo autorskie oraz z uwzględnieniem stanu zachowania. Odpłatność za usługi określona jest w cennikach zatwierdzonych przez Dyrektora Biblioteki.

Nie wykonuje się kserokopii z oryginałów druków XIX-wiecznych i z pierwszej połowy XX wieku (do 1950 r.), materiałów szczególnie chronionych, egzemplarzy archiwalnych oraz

w złym stanie zachowania.

§ 42.

Korzystanie ze zbiorów specjalnych

Zbiory specjalne (stare druki, rękopisy, mapy, itp.) ze względu na swój unikatowy charakter dostępne są w ograniczonym stopniu, a korzystanie z nich zastrzeżone jest przede wszystkim

do celów naukowych po uprzednim przedstawieniu zaświadczenia instytucji, określającego temat zamierzonych badań oraz uzyskaniu zezwolenia Dyrektora Biblioteki.

§ 43.

Czytelnikom poszukującym informacji o regionie udostępnia się również dokumenty życia społecznego, tj.: afisze i druki ulotne o różnorodnej formie i treści (programy i obwieszczenia, odezwy, ulotki, sprawozdania, ulotki reklamowe, księgi adresowe, fotografie, itp.).

§ 44.

Na każdą jednostkę czytelnik zobowiązany jest złożyć rewers.

Czytelnik ma prawo korzystać jednorazowo z 1 woluminu starego druku, lub 1 rękopisu,

lub 5 egzemplarzy plansz luźnych (grafika, dokumenty życia społecznego, fotografie, mapy).

Na jednoczesne korzystanie z większej liczby pozycji potrzebna jest zgoda dyżurnego bibliotekarza lub – w szczególnych przypadkach – Dyrektora Biblioteki.

§ 45.

1. Książki i inne materiały spoza ogólnodostępnego księgozbioru czytelni zamawia czytelnik

na 1 dzień wcześniej u dyżurnego bibliotekarza, podając sygnaturę. Jednorazowo można korzystać z 5 książek.

2. Jeżeli czytelnik zamierza w następnych dniach korzystać z książek dostarczonych mu spoza księgozbioru czytelni, bibliotekarz może zatrzymać je na miejscu do jego dyspozycji

przez 3 dni.

Nie mogą być zatrzymane książki, z których często korzystają czytelnicy.

3. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie mu książki, z której chwilowo korzysta ktoś inny.

§ 46.

Wypożyczenia międzybiblioteczne

  1. Jeżeli czytelnikowi potrzebna jest książka, której nie ma w księgozbiorze, Biblioteka informuje, w której z bibliotek na terenie kraju może się ona znajdować. Na prośbę czytelnika Biblioteka może sprowadzić materiały biblioteczne z innych bibliotek.

2. Czytelnik składa na nie zamówienie u dyżurnego bibliotekarza, wypełniając odpowiedni rewers. Na rewersie powinny być uwzględnione przy zamawianiu:

  1. książek: nazwisko i imię autora, tytuł, miejsce i rok wydania (z zaznaczeniem,

czy chodzi wyłącznie o wymieniony rok, czy też może być inne wydanie);

  1. kopii artykułów z czasopism: pełny tytuł, miejsce wydania, tom, rocznik, rok wydania, numer oraz strony, nazwisko autora i tytuł artykułu, miejsce i rok wydania.

  2. należy także określić termin, do którego zamówienie jest aktualne.

3. Sprowadzane mogą być dzieła oryginalne stanowiące własność danej biblioteki lub materiały przetworzone metodami reprograficznymi.

4. Koszty związane z wypożyczaniem materiałów bibliotecznych (ubezpieczenie, rachunki

za usługi reprograficzne, opłaty za przesyłki pocztowe) pokrywa zamawiający. Dokumenty wtórne nadesłane przez inne biblioteki użytkownik otrzymuje na własność po zwrocie kosztów uzyskania kopii.

5. Materiały biblioteczne wypożyczone z innych bibliotek są udostępniane wyłącznie

na miejscu.

 

IX. Korzystanie z czytelni czasopism.

§ 47.

Ze zbiorów czytelni można korzystać tylko za pośrednictwem bibliotekarza. Osoba korzystająca z czytelni zgłasza się u dyżurującego bibliotekarza, by okazać kartę biblioteczną lub aktualny dokument potwierdzający tożsamość – w celu odnotowania obecności.

§48.

Czasopisma przechowywane w magazynie czytelnik zamawia u dyżurującego bibliotekarza

1 dzień wcześniej.
Jeżeli czytelnik zamierza w dniach następnych korzystać z czasopism dostarczonych

mu z magazynu, bibliotekarz może zatrzymać je w Czytelni czasopism przez kilka dni.

§ 49.

Za zniszczenie gazet i czasopism poprzez wypełnianie i wycinanie jakichkolwiek kuponów, rozwiązywanie krzyżówek i innych zadań umysłowych, jak również zabieranie wkładek, bibliotekarz ma prawo żądać wpłacenia kwoty równej co najmniej cenie pisma.

§ 50.

Czytelnik może wykonać na miejscu w Bibliotece kserokopie materiałów ze zbiorów,

w granicach dopuszczonych przez prawo autorskie oraz z uwzględnieniem stanu zachowania. Odpłatność za usługi określona jest w cennikach zatwierdzonych przez Dyrektora Biblioteki.

 

 

X. uwagi

§ 51

Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania Biblioteki można kierować na piśmie

do Dyrektora Biblioteki.

Dyrektor Biblioteki w ciągu dwóch tygodni od daty wpisu, opatrzonego imieniem

i nazwiskiem oraz adresem czytelnika udzieli odpowiedzi ustnej lub pisemnej.

 

 

 

Z dniem 29 listopada 2013 r. anuluję poprzedni Regulamin korzystania ze zbiorów Miejskiej Biblioteki

Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie oraz aneksy dotyczące tego regulaminu.