Aktualności Dodano: 22 Maja 2020

Termin nadsyłania prac wydłużony

Data rozpoczęcia: 2020-05-22
Data zakonczenia:

Szanowni Państwo,

informujemy, że termin nadsyłania prac na XIV Ogólnopolski Konkurs Literacki imienia Stanisława Grochowiaka, organizowany pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Leszna, został wydłużony do 15 czerwca 2020 r. 


Regulamin


§ 1.
Organizatorami konkursu są Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie. 
Konkurs jest współfinansowany przez Miasto Leszno. 

§ 2.
Konkurs ma charakter otwarty, przeznaczony jest zarówno dla twórców początkujących, 
jak i autorów z dorobkiem literackim. Tematyka prac jest dowolna.

§ 3.
Warunki konkursu:
1. Do 30 maja 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego) uczestnicy nadsyłają: 
w dziedzinie poezji: jeden zestaw poetycki pięciu wierszy lub cykl poetycki (do pięciu części), 
w dziedzinie prozy: powieść (fragment) lub nowelę, opowiadanie, esej (od jednego do pięciu utworów), 
w dziedzinie dramatu: jeden utwór dramatyczny lub jedno słuchowisko radiowe, lub jeden scenariusz.
Tekst musi być napisany w języku polskim i mieć długość maksymalnie do 22 stron znormalizowanego maszynopisu (tj. 2000 znaków na stronę). Uczestnik może przesłać utwory we wszystkich dziedzinach, ale każdy pod innym godłem – prace mogą być umieszczone w jednej kopercie pocztowej. 
Prace należy nadsyłać pocztą w formie wydruku komputerowego (format A4), w czterech egzemplarzach opatrzonych czytelnym godłem (pseudonimem słownym) wraz 
z dołączoną zaklejoną kopertą sygnowaną tym samym godłem co utwory, z dopiskiem „Konkurs Literacki im. Stanisława Grochowiaka” wraz ze wskazaniem kategorii,  zawierającą następujące dane: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, wiek, numer telefonu, e-mail, na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka 
w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 3, 64-100 Leszno. 
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie przez uczestnika konkursu, 
a w przypadku, gdy jest on niepełnoletni, również przez jego opiekuna prawnego uprawnionego do wykonywania władzy rodzicielskiej, pisemnego oświadczenia (załącznik - na dole strony):
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych  osobowych  przez  Miejską Bibliotekę Publiczną im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie na potrzeby konkursu,
o zapoznaniu  się  z  zasadami  konkursu, w  tym dotyczącymi  publikacji prac oraz  przyznawania  i  wypłaty nagród oraz o akceptacji tych zasad. 
2. Nadesłane utwory w chwili zgłoszenia nie mogą być publikowane w żadnej formie (również w internecie) ani nagradzane w innych konkursach. Każdy uczestnik gwarantuje, że nadesłane utwory są wynikiem własnej twórczości i nie naruszają w żaden sposób praw autorskich osób trzecich oraz bierze pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie tych praw.
Uczestnik zapewnia, że jest wyłącznym twórcą przesłanego utworu i posiada wszelkie majątkowe prawa autorskie do niego, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę 
z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Organizatorów w związku 
z korzystaniem z Utworu zgodnie z Regulaminem, zwolni Organizatorów z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.
3. Przesłanie prac konkursowych oznacza zgodę autora na: 
upublicznienie danych osobowych (imienia, nazwiska, miejscowości), 
na  nieodpłatne  i  nieograniczone  czasowo  wykorzystanie  zgłoszonych do konkursu  tekstów napisanych przez autorów przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Stanisława  Grochowiaka i Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lesznie w   celach   promocyjnych i informacyjnych,  w  tym  także  na  ich  publikację  
w  drukowanych  materiałach promocyjnych i informacyjnych  oraz  na  stronach  internetowych,
publikację zdjęć przedstawiających uczestników konkursu w   celach   promocyjnych i informacyjnych  w  materiałach drukowanych oraz  na  stronach  internetowych.
4. Uczestnik poprzez przysłanie zgłoszenia na konkurs akceptuje w całości warunki regulaminu. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.mbpleszno.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatorów. Akceptacja regulaminu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika konkursu. 

§ 4.
1. Oceny nadesłanych prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatorów. Pula nagród wynosi 12 000 zł. Z okazji Jubileuszu 100-lecia powrotu Leszna do Macierzy Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak ufundował nagrodę specjalną „Laur 100-lecia” – 5000 zł.
2. Prace nie spełniające wymogów Konkursu nie zostaną dopuszczone do oceny jury. 
W sprawach spornych decyzje podejmują organizatorzy w porozumieniu z komisją konkursową. 
3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej gali w Lesznie
w dniu 26 września 2020 roku. 
4. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną poinformowani przez organizatorów i zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród dwa tygodnie przed Galą. 
O dokładnym terminie poinformujemy drogą mailową. Informacja ta znajdzie się także 
na stronie domowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie w zakładce Biblioteka => Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Stanisława Grochowiaka”
(http://mbpleszno.pl/Konkurs_Literacki_im__S__Grochowiaka.html)  
Warunkiem odebrania nagrody jest osobisty udział w imprezie finałowej. W przeciwnym razie nagroda pozostaje wyróżnieniem honorowym. 
5. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w mediach i internecie. 
6. Z chwilą ogłoszenia XIV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Stanisława Grochowiaka prace nadesłane na konkurs poprzedni – poza nagrodzonymi 
i wyróżnionymi – zostaną komisyjnie zniszczone.
7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, stają się one własnością organizatora konkursu,  z  prawem  bezpłatnego  rozpowszechniania na  wszystkich  polach  eksploatacji  (pokonkursowy almanach, pokłosie, strona internetowa, facebook, prasa lokalna). 
8. Koszty przygotowania i dostarczenia prac oraz koszty przyjazdu na uroczyste wręczenie nagród ponosi uczestnik konkursu.

§ 5.
1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO) administra-torem danych osobowych związanych z XIV Ogólnopolskim Konkursem Literackim imienia Stanisława Grochowiaka jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie z siedzibą przy ulicy Bolesława Chrobrego 3 w Lesznie.
Z uwagi na współorganizatorów konkursu, dane uczestników będą także dostępne Oddziałowi Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lesznie.
2. Zgodnie z art. 37 RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się telefonicznie oraz elektronicznie: tel.: 65 5296665, e-mail: sekretariat@mbpleszno.pl.
3. Dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia konkursu w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz wizerunku (w przypadku laureatów) będą przetwarzane na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. a) i lit. f) RODO oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, gdzie osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę w jednym lub większej liczbie określonych celów. W tym także zgodę na rozpowszechnianie wizerunku tylko na potrzeby tego konkursu.
4. Informacje o nagrodzonych i wyróżnionych będą udostępnione na stronie internetowej Biblioteki www.mbpleszno.pl, lokalnych mediach, tylko i wyłącznie w celach promocyjnych tego konkursu.
5. Osoby biorące udział w konkursie mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania, usunięcia oraz w przypadku stwierdzenia przetwarzania swoich danych niezgodnego z przepisami prawa poinformowania organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stawki 2.
6. Po zakończeniu konkursu (wrzesień 2020 r.) i wyłonieniu laureatów dane osobowe, które są przetwarzane na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO, zostaną komisyjnie usunięte.
7. Dane przetwarzane na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO takie jak imię i nazwisko oraz wizerunek w upublicznionych materiałach będą przetwarzane przez okres 10 lat od dnia zakończenia konkursu.  Informacje: 
Sekretarz konkursu: Barbara Hałusek.
Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka, ul. Bolesława Chrobrego 3, 
64-100 Leszno;  tel. 65 520 53 55, tel./fax. 65 529 66 65; 
e-mail: sekretariat@mbpleszno.pl; www.mbpleszno.pl