Deklaracja dostępności

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie pod adresem http://mbpleszno.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2016-06-14

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-18

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności

- Niektóre elementy serwisu posiadają zbyt niski kontrast.

- Niektóre linki są wyróżnione wyłącznie kolorem. Brak dodatkowego zaznaczenia pozwalającego na ich rozpoznawanie przez osoby nie rozróżniające kolorów.

- Elementy rozwijające menu główne (oznaczone “+”) nie zawierają semantycznego opisu przeznaczonego dla programów odczytu ekranu użytkowanych przez osoby z niepełnosprawnościami.

- Gdy fokus, czyli punkt skupienia użytkownika, znajduje się w rozwiniętym menu głównym, nawigację klawiaturą zakłócają elementy, które nie powinny uczestniczyć w tej sekwencji.

- Formularze nie są poprzedzone informacją o błędach wykrytych podczas walidacji, czyli sprawdzania poprawności wprowadzanych w nich danych.

- Filmy zamieszczone w serwisie nie posiadają napisów, audiodeskrypcji ani treści alternatywnych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu.

- Część fotografii oraz galerii zamieszczonych w serwisie nie posiada opisów alternatywnych, czyli technik udostępniających użytkownikom programów odczytu ekranu informacje o nietekstowych elementach strony internetowej.

- Większość plików dokumentów udostępnionych w serwisie jest dostępna dla programów odczytu ekranu. Natomiast część udostępnianej treści nie została przygotowana z uwzględnieniem zasad dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Część dokumentów nie zawiera nagłówków, alternatywnych opisów obrazów i innych elementów w strukturze informatycznej, zwiększających dostępność serwisu dla użytkowników programów odczytu ekranu.

Wyłączenia

- Dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

- Multimedia opublikowane przed 23 września 2020 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

- Mapy zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

- Treści archiwalne nie wykorzystywane do bieżących zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie opublikowane przed 23 września 2019 roku i nie poddawane od tego czasu przebudowom i zmianom zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Opisane niezgodności zostały zidentyfikowane w wyniku przeprowadzonego audytu dostępności strony internetowej z internetowego walidatora. Wprowadzamy zmiany służące rozwiązywaniu kolejnych problemów, które szczegółowo wskazujemy w deklaracji dostępności. Prowadzimy również działania na rzecz doskonalenia całego procesu przygotowania i publikowania dostępnych treści oraz dokumentów.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-12-17.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem: sekretariat@mbpleszno.pl lub pod telefonem 65-520-53-55, osobą kontaktową jest Ewelina Lasota. 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia cyfrowej dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów. Można żądać udostępnienia informacji w formie alternatywnej, na przykład odczytania cyfrowo niedostępnego dokumentu, opisania filmu nieposiadającego audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie strony internetowej lub aplikacji mobilnej, której dotyczy żądanie, a także sposób kontaktu preferowany przez osobę zgłaszającą żądanie. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodną dla niej formę przedstawienia tej informacji. 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie zrealizuje żądanie nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, biblioteka niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, biblioteka może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynki Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka znajdują się w następujących lokalizacjach:

Budynek 1: Gmach główny : ul. Bolesława Chrobrego 3, 64 -100 Leszno

Budynek 2: Biblioteka Ratuszowa : ul. Rynek 1, 64 – 100 Leszno

Budynek 3: Biblioteka Dworcowa: ul. Dworcowa 1, 64 -100 Leszno

Budynek 4: Filia Biblioteczna nr 1: ul. Święciechowska 13, 64 -100 Leszno

Budynek 5: Filia Biblioteczna nr 2: Al. Jana Pawła II 14, 64 -100 Leszno

Budynek 6: Filia Biblioteczna nr 4:  ul. 1-Maja 92, 64 -100 Leszno

Budynek 7: Filia Biblioteczna nr 5: ul. Barbary Jeziorkowskiej 48, 64 -100 Leszno

Budynek 8: Filia Biblioteczna nr 6: os. Zamenhofa 49a, 64 -100 Leszno

Budynek 9: Filia Biblioteczna nr 7: ul. Armii Krajowej 15, 64 -100 Leszno

 

 

Budynek 1: Gmach główny : ul. Bolesława Chrobrego 3, 64 -100 Leszno

Do budynku prowadzą 2 wejścia. 

W budynku nie funkcjonuje wejście dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Dla czytelników i dla gości otwarte jest wejście od frontu, do którego prowadzą schody od strony  ul. Bolesława Chrobrego.

Wejście od strony podwórza nie jest dostępne dla osób poruszających się wózkach, przeznaczone jest dla pracowników Biblioteki.

Za budynkiem od strony podwórza wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Progi w przejściach posiadają oznaczenia. Poza tym w budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma dostępnej windy przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku na pierwszym piętrze znajduje się czytelnia naukowa i prasy.

Stanowiska pracy w czytelni są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. W czytelni znajduje się jedno stanowisko komputerowe dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. 

W czytelni dostępne są czytaki dla osób ze specjalnymi potrzebami do korzystania na miejscu oraz do wypożyczenia na zewnątrz. 

W czytelni nie znajduje się powiększalnik ułatwiający osobom słabowidzącym dostęp do materiałów drukowanych.

W budynku znajduje się dostępna dla czytelników toaleta, która nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. 

 

Budynek 2: Biblioteka Ratuszowa : ul. Rynek 1, 64 – 100 Leszno

Do budynku prowadzi jedno wejście z poziomu ulicy, dostępne dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach. Drzwi otwierają się automatycznie. 

Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Progi w przejściach nie posiadają oznaczeń. Poza tym w budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku na parterze znajduje się część czytelniana. 

Stanowiska pracy w czytelni są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. W czytelni znajduje się jedno stanowisko komputerowe dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. 

W czytelni niedostępne są czytaki dla osób ze specjalnymi potrzebami do korzystania na miejscu ani do wypożyczenia na zewnątrz. 

W czytelni nie znajduje się powiększalnik ułatwiający osobom słabowidzącym dostęp do materiałów drukowanych.

W budynku znajduje się dostępna dla czytelników toaleta, która nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. 

 

Budynek 3: Biblioteka Dworcowa: ul. Dworcowa 1, 64 -100 Leszno

Do budynku prowadzi jedno wejście z poziomu ulicy, dostępne dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach. Drzwi otwierają się automatycznie. Do pomieszczeń biblioteki prowadzą drzwi, które należy samodzielnie otworzyć. 

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Progi w przejściach posiadają oznaczenia. Poza tym w budynku znajdują się oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku prowadzi podjazd przeznaczony dla osób poruszających się na wózkach z poziomu ulicy.

W bibliotece znajduje się jedno stanowisko komputerowe dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. 

W bibliotece niedostępne są czytaki dla osób ze specjalnymi potrzebami do korzystania na miejscu ani do wypożyczenia na zewnątrz. 

W bibliotece nie znajduje się powiększalnik ułatwiający osobom słabowidzącym dostęp do materiałów drukowanych.

W budynku znajduje się dostępna toaleta, która jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. 

 

Budynek 4: Filia Biblioteczna nr 1: ul. Święciechowska 13, 64 -100 Leszno

Do budynku prowadzi jedno wejście. Pomieszczenia Biblioteki znajdują się na pierwszym piętrze.

W budynku nie funkcjonuje wejście dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Dla czytelników i dla gości otwarte jest wejście od frontu, do którego prowadzą schody od strony  ul. Święciechowskiej. 

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Progi w przejściach nie posiadają oznaczeń. Poza tym w budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma dostępnej windy przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku na pierwszym piętrze znajduje się czytelnia.

Stanowiska pracy w czytelni nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. W czytelni znajduje się jedno stanowisko komputerowe niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami. 

W czytelni nie znajduje się powiększalnik ułatwiający osobom słabowidzącym dostęp do materiałów drukowanych.

W budynku znajduje się dostępna dla czytelników toaleta, która nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. 

 

 

Budynek 5: Filia Biblioteczna nr 2: Al. Jana Pawła II 14, 64 -100 Leszno

Do budynku prowadzi jedno wejście. 

W budynku funkcjonuje wejście dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Dla czytelników i dla gości otwarte jest wejście od frontu, do którego prowadzi podjazd. 

Przy budynku znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Progi w przejściach posiadają oznaczenia. Poza tym w budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku na parterze znajduje się czytelnia, do której prowadzą schody.

Stanowiska pracy w czytelni są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. W czytelni znajduje się jedno stanowisko komputerowe dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. 

W czytelni nie znajduje się powiększalnik ułatwiający osobom słabowidzącym dostęp do materiałów drukowanych.

W budynku znajduje się dostępna dla czytelników toaleta, która nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. 

 

 

Budynek 6: Filia Biblioteczna nr 4:  ul. 1-Maja 92, 64 -100 Leszno

Do budynku prowadzi jedno wejście. 

W budynku nie funkcjonuje wejście dostępne dla osób poruszających się na wózkach. 

Dla czytelników i dla gości otwarte jest wejście od frontu, do którego nie prowadzi podjazd. 

Przy budynku nie znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Progi w przejściach nie posiadają oznaczeń. Poza tym w budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

W budynku na parterze znajduje się czytelnia.

Stanowiska pracy w czytelni są niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. W czytelni znajduje się jedno stanowisko komputerowe niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami. 

W czytelni nie znajduje się powiększalnik ułatwiający osobom słabowidzącym dostęp do materiałów drukowanych.

W budynku znajduje się dostępna dla czytelników toaleta, która nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. 

 

Budynek 7: Filia Biblioteczna nr 5: ul. Barbary Jeziorkowskiej 48, 64 -100 Leszno

Do budynku prowadzi jedno wejście. 

W budynku nie funkcjonuje wejście dostępne dla osób poruszających się na wózkach. 

Dla czytelników i dla gości otwarte jest wejście od frontu, do którego nie prowadzi podjazd. 

Przy budynku nie znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Progi w przejściach nie posiadają oznaczeń. Poza tym w budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

W budynku na parterze znajduje się czytelnia.

Stanowiska pracy w czytelni są niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. W czytelni znajduje się jedno stanowisko komputerowe niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami. 

W czytelni nie znajduje się powiększalnik ułatwiający osobom słabowidzącym dostęp do materiałów drukowanych.

W budynku znajduje się dostępna dla czytelników toaleta, która nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. 

 

Budynek 8: Filia Biblioteczna nr 6: os. Zamenhofa 49a, 64 -100 Leszno

Do budynku prowadzi jedno wejście. 

W budynku funkcjonuje wejście dostępne dla osób poruszających się na wózkach. 

Dla czytelników i dla gości otwarte jest wejście od frontu, do którego prowadzi podjazd. 

Przy budynku znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Progi w przejściach nie posiadają oznaczeń. Poza tym w budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

W budynku na parterze znajduje się czytelnia.

Stanowiska pracy w czytelni są niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. W czytelni znajduje się jedno stanowisko komputerowe niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami. 

W czytelni nie znajduje się powiększalnik ułatwiający osobom słabowidzącym dostęp do materiałów drukowanych.

W budynku znajduje się dostępna dla czytelników toaleta, która nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. 

 

Budynek 9: Filia Biblioteczna nr 7, ul. Armii Krajowej 15, 64-100 Leszno

 

Do budynku prowadzi jedno wejście. 

W budynku funkcjonuje wejście dostępne dla osób poruszających się na wózkach z poziomu ulicy. 

Dla czytelników i dla gości otwarte jest wejście od frontu, do którego prowadzi podjazd. 

Przy budynku znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Progi w przejściach nie posiadają oznaczeń. Poza tym w budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

W budynku na parterze znajduje się czytelnia.

Stanowiska pracy w czytelni są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. W czytelni znajduje się jedno stanowisko komputerowe dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. 

W czytelni nie znajduje się powiększalnik ułatwiający osobom słabowidzącym dostęp do materiałów drukowanych.

W budynku znajduje się dostępna dla czytelników toaleta, która nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.