Kup książkę

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lesznie istnieje możliwość kupna książek. Książki można zakupić w Bibliotece Głównej, Bibliotece Dworcowej oraz Bibliotece Ratuszowej. Na zamówienia dostarczamy również do naszych filii bibliotecznych. 

Lista książek do zakupienia:

 • Ewa Rosolska, „Pułapki Czasu. Klątwa pieczęci” tom I - cena 15 zł*
 • Ewa Rosolska, „Pułapki Czasu. Kielich braci czeskich” tom II - cena 15 zł*
 • Ewa Rosolska, „Pułapki Czasu. Laska istnienia" tom III  - cena 25 zł* 
 • „Leszczyńskie zegary. 100 zegarów na 100-lecie powrotu Leszna do Macierzy z kolekcji Janusza Skrzypczaka" – nakład wyczerpany 
 • Edmund Waszyński, „Droga do Asklepiejonu. Wspomnienia”. Wydanie drugie – nakład wyczerpany
 • Marcin Wolski, "Siostrzyczki" – nakład wyczerpany
 • "Leszczyńska Galeria Książki" - cena 100 zł
 • Marcin Wolski, "Wariant lotaryński" - cena 50 zł 
 • Aleksandra Wojciechowska, "Gdyby zwierzęta umiały mówić..." - cena 35 zł
 • "Rocznik Leszczyński" tom 24 - cena 50 zł
 • Maciej Urban, "Barokowej Rydzyny przypadki. Z archiwum konserwatora od 1889 r." - cena 50 zł
 • Kamila Szymańska, "Leszno ma głos. Głos Leszczyński 1920–1939" - cena 50 zł
 • Dorota Mycielska, "Z Kresów do Wielkopolski. Wańkowicze w Jerce" - cena 50 zł

 *cała seria w cenie 50 zł

Wszystkie dostępne pozycje można zakupić na portalu Allegro.

I. Zamówienia 

1. Zamówienia przyjmowane są telefonicznie pod numerem 65 520 53 55 lub e-mailem na adres: mbp.wydawnictwo@gmail.com

2. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie w zgłoszeniu danych teleadresowych (imię i nazwisko, adres, nr telefonu, opcjonalnie adres e-mail lub w przypadku firmy: nazwa firmy, adres, NIP).  

3. Telefonicznie zgłoszenia przyjmowane są w godzinach pracy Biblioteki od poniedziałku do piątku.

4. Koszty dostarczenia Zamawiającemu zamówionych przez niego książek obciążają Zamawiającego. 

II. Zapłata i wysyłka 

1. Zapłata za zamówione przez Kupującego książki następuje przed ich wysyłką, na rachunek bankowy nr 16 1020 3088 0000 8702 0103 6227.

2. Wysyłka zakupionych książek następuje w momencie wpływu gotówki na konto biblioteki.

3. Koszt wysyłki pokrywa Zamawiający. 

4. Koszt wysyłki jest uzależniony od wielkości zamówienia.  Zamawiający jest informowany w trakcie zgłoszenia o kosztach wysyłki. 

5. Książki można nabyć także za gotówkę.

6. Do każdej sprzedanej książki dołączana jest faktura VAT /paragon, które są dowodem zakupu u Sprzedawcy.

III. Ochrona danych osobowych 

Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w związku z realizacją zamówień na książki będziemy przetwarzali Wasze dane osobowe zapewniamy, że przetwarzanie to będzie zgodne z przepisami RODO, a co za tym idzie Wasze dane będą przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w tej informacji i będą przetwarzane w sposób bezpieczny. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją
i zapraszamy do kontaktu w przypadku pytań czy wątpliwości. 

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby realizacji zamówienia jest: Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka z siedzibą w Lesznie przy ul. Bolesława Chrobrego 3, 64-100 Leszno zwana dalej „Administratorem”.

1. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w celu:

- doręczenia zamówienia – podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

- kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w sprawach związanych

- z realizacją zamówienia – podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

- wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywania dokumentacji księgowej przez 5 lat – podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

- ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami – podstawą prawną takiego przetwa-rzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 

2. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić wywiązanie się Administratora z realizacji procesu zamówienia.

3. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do:

- Dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

- Sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

- Żądania danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

- Żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

- Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;

- Przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

- Wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

- Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobom trzecim np. dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz zarządzanie organizacją (w szcze-gólności dostawcy usług, teleinformatycznych, informatycznych, firmy kurierskie i pocztowe), podmiotom świadczącym usługi prawne i doradcze oraz udzielające pomocy Administratorowi

- w dochodzeniu roszczeń (w szczególności kancelarie prawne). Poza tym dane mogą być udostępniane uprawnionym podmiotom publicznym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane nie będą też służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

- Dane będą przetwarzane i przechowywane przez okres realizacji umowy oraz czas niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe podlegają usunięciu lub anonimizacji.

- Zgodnie z art. 37 RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można kontaktować się przy pomocy poczty elektronicznej: sekretariat@mbpleszno.pl