Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Lesznie


1

 

32

4XV Ogólnopolskii Konkurs Liitteracki
imienia Stanisława Grochowiaka
Konkurs pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Leszna

Regulamin

§ 1.

Organizatorami konkursu są Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie oraz Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Konkurs jest współfinansowany przez Miasto Leszno.


§ 2.

1. Konkurs ma charakter otwarty, przeznaczony jest dla wszystkich zajmujących się twórczością literacką, zarówno dla twórców początkujących, jak i autorów z dorobkiem literackim. Tematyka prac jest dowolna.

2. Warunkiem uczestnictwa jest ukończone 16 lat.


§ 3.

Warunki konkursu:

1. Do 30 czerwca 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego) uczestnicy nadsyłają:
• w dziedzinie poezji: jeden zestaw poetycki do 5 wierszy lub cykl poetycki (do 5 części),
• w dziedzinie prozy: powieść (fragment) lub 1-5 prac (opowiadanie, nowela, esej, felieton,
• w dziedzinie dramatu: jeden utwór dramatyczny lub jedno słuchowisko radiowe, lub jeden scenariusz.

2. Tekst musi być napisany w języku polskim, do objętości maksymalnie 22 stron znormalizowanego maszynopisu (tj. 2000 znaków na stronę, czcionka Times New Roman 12).

3. Uczestnik może przesłać dowolną liczbę utworów we wszystkich dziedzinach (mogą być w jednej kopercie pocztowej). Każda praca powinna być oznaczona tytułem i godłem autora z uwzględnieniem dziedziny konkursu. Każdy autor występuje pod tym samym godłem w jednym lub kilku działach konkursu.

4. Do prac należy dołączyć kopertę opatrzoną godłem autora zawierającą wewnątrz kartę zgłoszenia wraz z (załącznikiem) i z następującymi danymi: imię i nazwisko autora, wykaz nadesłanych prac, dokładny adres zamieszkania (ulica, nr domu, miejscowość, kod pocztowy), oraz wiek twórcy, nr PESEL, telefon lub e-mail.

5. Prace należy nadsyłać:
• w formie wydruku komputerowego (format A4),
• w trzech egzemplarzach opatrzonych czytelnym godłem (pseudonimem słownym),
• z dołączoną zaklejoną kopertą sygnowaną tym samym godłem co utwory, z napisem „Konkurs Literacki im. Stanisława Grochowiaka – „poezja”, „proza” lub dramat”.
• na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie, pl. Jana Metziga 25, 64-100 Leszno.

6. W przypadku gdy uczestnik konkursu jest niepełnoletni, warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez jego rodzica lub opiekuna uprawnionego do sprawowania władzy rodzicielskiej nad nieletnim.
Oświadczenia zawarte w załącznikach zawierają: (Załącznik):
• zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie na potrzeby konkursu,
• akceptację Regulaminu konkursu, w tym informacji dotyczących publikacji prac oraz przyznawania i wypłaty nagród.

7. Nadesłane utwory w chwili zgłoszenia nie mogą być publikowane w żadnej formie (również w internecie) ani nagradzane w innych konkursach. Każdy uczestnik gwarantuje, że nadesłane utwory są wynikiem własnej twórczości i nie naruszają w żaden sposób praw autorskich osób trzecich oraz bierze pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie tych praw.

8. Uczestnik zapewnia, że jest wyłącznym twórcą przesłanego utworu i posiada wszelkie majątkowe prawa autorskie do niego. W wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Organizatorów, w związku z korzystaniem z Utworu, zgodnie z Regulaminem, uczestnik zwolni Organizatorów z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.

9. Przesłanie prac konkursowych oznacza zgodę autora na:
− upublicznienie danych osobowych (imienia, nazwiska, miejscowości),
− na nieodpłatne, na czas nieoznaczony wykorzystanie zgłoszonych do konkursu tekstów napisanych przez autorów przez Miejską Bibliotekę Publiczną imienia Stanisława Grochowiaka i Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lesznie w celach promocyjnych i informacyjnych, w tym także na ich publikację w drukowanych materiałach promocyjnych i informacyjnych oraz na stronach internetowych oraz mediach społecznościowych,
− publikację zdjęć przedstawiających uczestników konkursu w celach promocyjnych i informacyjnych w materiałach drukowanych oraz na stronach internetowych oraz mediach społecznościowych,

10. Uczestnik poprzez przysłanie zgłoszenia na konkurs akceptuje w całości warunki Regulaminu. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.mbpleszno.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatorów. Akceptacja
Regulaminu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika konkursu.


§ 4.

1. Oceny nadesłanych prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatorów. Pula nagród wynosi 9000 zł, w ramach której przewidziane są kolejno trzy nagrody. Nagrodę Główną konkursu w wysokości 5000 zł ufundował Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak. Kolejne nagrody otrzymują wynagrodzenie następującej wysokości: nagroda druga konkursu 2500 zł i nagroda trzecia konkursu 1500 zł. Organizatorzy dopuszczają przyznanie wyróżnień.

2. Prace nie spełniające wymogów Konkursu nie zostaną dopuszczone do oceny jury. W sprawach spornych decyzje podejmują Organizatorzy w porozumieniu z komisją konkursową.

3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej gali w Lesznie w dniu 11 listopada 2023 roku.

4. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną poinformowani przez organizatorów i zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród dwa tygodnie przed Galą. O dokładnym terminie poinformujemy drogą mailową. Informacja ta znajdzie się także na stronie domowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie w zakładce Biblioteka => Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Stanisława Grochowiaka”
(http://mbpleszno.pl/Konkurs_Literacki_im__S__Grochowiaka.html)
Warunkiem odebrania nagrody jest osobisty udział w imprezie finałowej. W przeciwnym razie nagroda pozostaje wyróżnieniem honorowym.

5. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w mediach i internecie.

6. Z chwilą ogłoszenia XV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Stanisława Grochowiaka prace nadesłane na konkurs poprzedni – poza nagrodzonymi i wyróżnionymi – zostaną komisyjnie zniszczone.

7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, stają się one własnością Organizatora konkursu, z prawem bezpłatnego rozpowszechniania na wszystkich polach eksploatacji (pokonkursowy almanach, pokłosie, strona internetowa, facebook, prasa lokalna).

8. Koszty przygotowania i dostarczenia prac oraz koszty przyjazdu na uroczyste wręczenie nagród ponosi uczestnik konkursu.


§ 5.

1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO) administra-torem danych osobowych związanych z XIV Ogólnopolskim Konkursem Literackim imienia Stanisława Grochowiaka jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie z siedzibą przy placu Jana Metziga 25 w Lesznie.
Z uwagi na współorganizatorów konkursu, dane uczestników będą także dostępne
Oddziałowi Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lesznie.

2. Zgodnie z art. 37 RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się telefonicznie oraz elektronicznie: tel.: 65 5296665, e-mail: sekretariat@mbpleszno.pl.

3. Dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia konkursu w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz wizerunku (w przypadku laureatów) będą przetwarzane na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. a) i lit. f) RODO oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, gdzie osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę w jednym lub większej liczbie określonych celów. W tym także zgodę na rozpowszechnianie wizerunku tylko na potrzeby tego konkursu.

4. Informacje o nagrodzonych i wyróżnionych będą udostępnione na stronie internetowej Biblioteki www.mbpleszno.pl, lokalnych mediach, tylko i wyłącznie w celach promocyjnych tego konkursu.

5. Osoby biorące udział w konkursie mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania, usunięcia oraz w przypadku stwierdzenia przetwarzania swoich danych niezgodnego z przepisami prawa poinformowania organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stawki 2.

6. Po zakończeniu konkursu (wrzesień 2020 r.) i wyłonieniu laureatów dane osobowe, które są przetwarzane na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO, zostaną komisyjnie usunięte.

7. Dane przetwarzane na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO takie jak imię i nazwisko oraz wizerunek w upublicznionych materiałach będą przetwarzane przez okres 10 lat od dnia zakończenia konkursu.


Informacje:
Sekretarz konkursu: Barbara Hałusek.
Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka, plac Jana Metziga 25,
64-100 Leszno; tel. 65 520 53 55, tel./fax. 65 529 66 65;
e-mail: sekretariat@mbpleszno.pl; www.mbpleszno.pl