Etyka wydawnicza

 

 • Wydawnictwo Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie stosuje zasady etyki wydawniczej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE (Committee on Publication Ethics) hiperłącze do https://publicationethics.org/ 
 • Stosowanie się do najwyższych standardów wydawniczych jest dla nas przeciwdziałaniem nieuczciwym i nierzetelnym praktykom publikacyjnym oraz zagwarantowaniem poszanowania prawa autorskiego.
 • Tekst zgłoszony przez autora do publikacji jest sprawdzany pod względem stosowanych przez Wydawnictwo zasad etyki wydawniczej.
 • Materiał dostarczony do Wydawnictwa zostaje poddany sprawdzeniu oryginalności przy pomocy oprogramowania antyplagiatowego.
 • Tekst musi być pracą oryginalną, stworzoną przez autora, niebędącą plagiatem ani autoplagiatem, nie może być również wcześniej publikowany lub udostępniony innemu wydawcy. 
 • Autor zgłaszający tekst do publikacji jest zobowiązany do precyzyjnego określenia wkładu w autorstwo, zaznaczyć ewentualne współautorstwa, autorstwa gościnne, uwzględnienie wszystkich osób, które uczestniczyły w powstawaniu dzieła. 
 • Wydawnictwo wykorzystuje dostępne środki w celu eliminacji potencjalnych plagiatów, szerzenia fałszywych treści i danych. W przypadku podejrzeń o nieuczciwe praktyki wydawca podejmuje decyzję o wycofaniu tekstu z publikacji.
 • W sytuacji rezygnacji z publikacji tekstu wydawca nie będzie wykorzystywał niepublikowanego tekstu bez pisemnego porozumienia z autorem.
 • Wydawca decyduje o tym, które teksty zostaną przyjęte do publikacji między innymi w porozumieniu z recenzentami. Brane są pod uwagę ich opinie dotyczące zawartości merytorycznej, rzetelności w opracowaniu tematu i oryginalności przedstawianej pracy. 
 • Wydawnictwo zobowiązuje się do przestrzegania i poszanowania prawa autorskiego oraz zgodnego z normami oznaczania autorstwa publikowanych materiałów.
 • Wydawnictwo zapewnia poddanie tekstów profesjonalnej redakcji i autoryzacji, zobowiązuje się również do przekazania autorowi tekstu po złamaniu do korekty autorskiej.
 • Wydawnictwo gwarantuje najwyższe standardy edytorskie, czuwa nad poprawnością językową publikacji, zapewnia atrakcyjną szatę graficzną.
 • Wydawnictwo zapewnia poufność przekazywanych informacji oraz bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych, działając zgodnie z prawem autorskim i ochroną danych osobowych.