Zasady recenzowania publikacji

 

 • Proponowane teksty można przesyłać na adres mailowy kierownika Działu Wydawniczego MBP w Lesznie mbp.wydawnictwo@gmail.com 
 • Nadesłane materiały powinny być odpowiednio sformatowane i przygotowane zgodnie z obowiązującymi w Wydawnictwie zasadami zawierającymi wskazówki i zalecenia dla autorów.
 • W pierwszym etapie weryfikacji tekst jest sprawdzany pod kątem zgodności z profilem Wydawnictwa.
 • Zgłoszony tekst musi być oryginalny i nigdzie wcześniej niepublikowany.
 • Na wniosek wydawnictwa zostaje powołany recenzent, będący specjalistą z zakresu problematyki poruszanej w nadesłanych materiałach.
 • Recenzent ma stały kontakt z Wydawnictwem, może również wpływać na decyzje podejmowane przez zespół wydawniczy.
 • Wydawca wyznacza recenzentowi termin na sporządzenie recenzji. W przypadku niemożności podjęcia recenzji lub sporządzenia jej w ustalonym terminie, recenzent zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Wydawnictwo.
 • Materiał nadesłany do wydawnictwa oraz jego recenzje mają charekter poufny. Dostęp do prac mają tylko osoby zaangażowane w proces wydawniczy dzieła. 
 • Recenzja musi mieć formę pisemną i jednoznacznie określać dopuszczenie lub odrzucenie tekstu. Recenzent ma prawo mieć uwagi do tekstu i proponować umieszczenie w nim zmian. Recenzja musi mieć również charakter obiektywny, a wszystkie uwagi zawarte w recenzji powinny być stosownie uargumentowane.
 • Wszelkie wskazówki i poprawki przedstawione przez recenzenta przekazywane są autorowi przez Wydawcę.
 • Przejście etapu recenzji, akceptacja i wprowadzenie proponowanych zmian w tekście są podstawą do podpisania z autorem umowy o przekazaniu lub nabyciu praw autorskich.
 • Przyjęcie tekstu oznacza przejście do procesu wydawniczego, odbywającego się zgodnie z obowiązującą w Wydawnictwie procedurą wydawniczą.